Život v Domově

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost je nedílnou součástí poskytované sociální služby. Vzdělávací činnost je realizována dle podmínek školského zákona 561/2004 Sb. prostřednictvím SPC Plzeň, Základní školy a mateřské školy Tachov Petra Jilemnického, jejíž detašované pracoviště se nachází v areálu zařízení, a dále jsou prováděny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. na základě  individuálních potřeb, přání a možností každého uživatele v souladu s individuálním plánem uživatelů.

Uživatelé jsou zapojováni dle svých zájmů, přání a schopností do programů denních aktivit vycházejících z plánu výchovné činnosti, v němž jsou nabízeny různé činnosti, např. pracovně výchovná činnost na zahradě a v dílně, základy péče o domácnost, nácvik sebeobslužné činnosti, sportovní a pohybové činnosti a pobyt venku, hudebně pohybová výchova, výtvarné činnosti, keramika, šití a práce s textilem nebo vlnou, výroba dekorací, smyslová výchova, rozumová výchova k tomu jsou využívána vybavení domova např. tělocvična, herny, keramická dílna, společenská místnost, zahradní pozemek, PC, dílna, cvičná kuchyňka apod.
Cílem činností je podpora a rozvoj jemné motoriky, fantazie a zachování emoční rovnováhy. Uživatelé služby jsou zapojeni do veřejného kulturního a společenského života regionu – pravidelná aktivní účast na výstavách a společenských akcích, pořádání akcí pro veřejnost mezi něž patří Přehlídka tvořivosti a schopnosti dětí s postižením Prostor pro duši nebo tradiční Velikonoční a Mikulášská besídka. Výsledky výchovné činnosti a volnočasových aktivit byly prezentovány veřejnosti na výstavách, soutěžích, festivalech a společenských akcích.

Dramatická činnost

Jednou z aktivizačních činností, které máme velmi rádi je dramatická činnost. Cílem je přirozené rozvíjení smyslového vnímání, paměti a pozornosti, zároveň je dramatická činnost formou výuky spolupráce a tolerance mezi uživateli.
  • hraní scének
  • dramatizace
  • pantomima
  • hry se zpěvem
Propojujeme se také s ostatními volnočasovými činnostmi např. s výtvarnou činností při výrobě kostýmů a kulis nebo hudební činností. Výsledky dramatické činnosti prezentujeme na Mikulášské besídce, Velikonoční besídce nebo na Přehlídce schopností dětí a mládeže s postižením Prostor pro duši.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je použití hudby anebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.

Keramika

Jednou z velmi oblíbených aktivit je činnost v keramické dílně. Díky podpoře Plzeňského kraje a také celé řady sponzorů bylo možno vybavit keramickou dílnu novou pecí pro vypalování výrobků.

Účastníci kroužku se učí všem základním technikám vytváření z keramické hlíny jako je např. technika lepení z válečků, lepení z plátu, odlévání do sádrových forem, glazování, tvorba figur, nádob a keramických kachlů. Zároveň se učí pracovat s nástroji a pomůckami běžnými pro výrobu keramiky. Keramické činnosti mají pozitivní vliv na procvičování jemné motoriky rukou, koordinaci pohybu a zvyšování svalové síly. Inspirací pro naše výrobky jsou média, příroda nebo naše velká fantazie. Jsme rádi pokud se naše výtvory líbí a také pokud můžeme naše dovednosti předat ostatním.