Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu. Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, jako povinný subjekt, na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS, nakládání a posuzování jejich důvodnosti: Evu Bartošovou, DiS. a zástupce příslušné osoby Mgr. Oksanu Tkachuk (dále jen „příslušná osoba“).

 

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba).

Oznámení je možno podat:

1. Písemně a) elektronicky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) v listinné podobě zaslat na adresu:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,

příspěvková organizace

č.p. 193 34701 Milíře

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

a) telefonicky na telefonním čísle + 420 774 997 830

b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v úterý a čtvrtek (pracovní dny) od 08:00 hodin do 10:00 hodin

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal

 

Oznámení musí obsahovat:

a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

 

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.